;

Prince Caspian (Armenian Edition)

$ 15.00

Added Add To Cart
OUT OF STOCK

Narnia...where animals can speak...where trees can walk...and where a fierce battle is about to break out.


The Pevensie children return to Narnia to help a prince who has been stripped of his rightful throne. Together with his unlikely brothers and sisters in arms, Prince Caspian is able to defend Narnia against the wicked usurper.


Prince Caspian, first published by C.S. Lewis in 1951, features some of the most intense battle sequences in all of the Narnia tales.


Prince Caspian is a self-contained story, but it you wish to read about the even further adventures of Lucy and Edmond, be sure to check out The Voyage of the Dawn Treader.

Այս մէկը առանձին վէպ մըն է, բայց եթէ կ՚ուզէք աւելին լսել Լուսիի եւ Էտմունտի արկածախնդրութիւններուն մասին, կարդացէք «Արշալոյսի Տիրակալին Ճամբորդութիւնը», որ Նարնիայի Քրոնիկներու երրորդ գիրքն է։